Potato Pancakes Salmon

Potato Pancakes topped with Pesto Cream & Smoked Salmon Rosettes